„Vaš jedan AR za zdraviji ATAR “

Članovi udruženja su zaključili da je upravljanje otpadom jedna od najbitnijih zadataka koje lokalna samouprava mora da rešava i pomoću ovohg projekta želeli smo da pomognemo lokalnoj samoupravi. Putem edukacije od vrata do vrata i preko prijatelja objasnićemo ideju o primarnoj selekciji i reciklaži za opšte dobro i zdravlje svih nas. Primarna reciklaža koja je propisana zakonom o upravljanju otpadom retko seprimenjuje i u praksi vrlo teško funkcioniše. Potrebno je integralno upravljanje otpadom koje podrazumeva sagledavanje otpada od njegovog nastajanja, preko sakupljanja, transporta, tretmana do odlaganja na deponije. Otpad može ponovo da se iskoristi za istu ili drugu namenu, ili da se iskoristi kroz reciklažu ili kompostiranja ili za dobijanje energije.Tek aako ni jedan od ovih modela ne daje rešenje takav otpad treba odložiti na pravilno uređenu deponiju.

Reciklažom otpada ostvaruju se izuzetno značajni, tehnički, ekološki i ekonomski efekti. Našim projektom dovešćemo do drastičnog smanjenja količine plastičnog otpada koji se odlaže na deponiju „Buljanka“ čime se vek korišćenja deponije produžava i značajno usporava iscrpljivanje prirodnih resursa i emisije iz deponije. Divlje deponije koje su prisutne u velikom broju na teritoriju opštine Paraćin dovode do potpune devastacije prostora i okoline, do zagađenja površinskih voda, pojave neprijatnih mirisa, pojave insekata, ptica, životinja. Minimiziranje štetnog uticaja smetlišta i preduzimanjem nužnih mera zaštite životne sredine , pomoću intervencija koje će zaštititi stanovništvo i okolne objekte od: gasova koji se nekontrolisano izdvajaju iz smetlišta, pojave neprijatnih mirisa sa smetlišta, procednih voda koje se nekontrolisano proceđuju u zemljište zagađujući zemlju, podzemne i nadzemne vode.

Primećena je velika količina komunalnog otpada koji se svakodnevno pojavljuje na teritoriji opštine Paraćin.Članovi udruženja pitali su se šta se može sve sa tim otpadom uraditi. Da li nešto što bi godinama stajalo na deponiji i stotinama godina se razlagalo može da se koristi za opšte dobro. Članovi udruženja Srpsko Društvo za Vanredne Situacije animirali su veliki broj stanovnikaopštine Paraćin koji su počeli da odvajaju i sakupljaju plastični otpad. Tokom dvogodišnjeg strpljivog i marljivog rada svih članova udruženja prikupljene su određene količine plastičnog otpada. Napravljen je ugovor sa firmom EKO SISTEM iz Jagodine koja svojim kamionima odvozi prikupljene količine klasifikovanog otpada. Inicijativa je rasla i ideja je već počela da dobija široke razmere.

Pitanje je bilo šta korisno može da se uradi sa otpadom. Nakon konsultacija sa skupštinom udruženja odlučeno je da se napravi projekat „Paraćin, grad prevencije“ a da se sredstva dobijena prodajom otpada prikupljaju na namenskom računu koji se koristi za nabavku potrebne medicinske opreme za prevenciju i lečenje lokalnog stanovništva. Svakoga dana sve više ljudi odvaja plastičan ali i ostale vrste otpada.

Opšti cilj projekta je smanjenje količine komunalnog otpada u selima i gradu Paraćinu uz povećanje i podizanje ekološke svesti kod lokalnog seoskog stanovništva, razvijanje primarne selekcije i reciklaže otpada uz formiranje „eko dvorišta“ u navedenim selima.
Navedenim projektom sprovešće se edukacija lokalnog seoskog i gradskog stanovništva o navedenom problemu i o potrebi promene neadekvatnog odlaganja otpada na divlje deponije u atarima sela. Uvođenjem dobre prakse, primarnom selekcijom otpada i njegovom reciklažom, postižemo smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji BULjANKA.
Ovim projektom želimo da pomognemo lokalnoj samoupravi oko komleksnog zadatka kao što je upravljanje komunalnim otpadom što predstavlja skup aktivnosti, odluka i mera kojim se pravilno postupa sa otpadom. Integralnim upravljanjem otpadom koje podrazumeva sagledavanje otpada od njegovog nastajanja, preko sakupljanja, transporta, tretmana do odlaganja na deponije pokazaćemo da je otpad veoma veliki resurs i da se njegovom reciklažom ostvaruju izuzetno značajni tehnički, ekološki i ekonomski efekti. Doprinećemo razvoju zelene ekologije kroz formiranje „eko dvorišta“ u kojima će se iz svih sela sakupljati određena vrsta otpada (plastika, papir, folija , karton).
Konkretan cilj projekta je da se doprinese smanjenju količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji BULjANKA u opštini Paraćin i formiranje „eko dvorišta“ u svakom selu.
Ovime podstičemo zaštitu životne sredine, sprečavanje remećenja ekološke ravnoteže i razvijamo ekološku svest lokalnog seoskog stanovništva.
Otpad koji bi godinama stajao na deponijama i narušavao ekološku ravnotežu može ponovo da se iskoristi za istu ili drugu namenu, ili da se iskoristi kroz reciklažu ili kompostiranje ili za dobijanje energije. Otpad postaje resurs.