“oČISTimo PARAĆIN- oZDRAVimo PARAĆIN”, RELOAD projakat (2018)

Projekat “ oČISTimo PARAĆIN- oZDRAVimo PARAĆIN „ je multidisciplinarni projekat koji rešava jedan od problema sa kojima se susreće lokalna samouprava.Obuhvata ekologiju i zaštitu životne sredine, zdravstvenu zaštitu stanovništva.Razvija svest građana o negativnim uticajima neogovarajućeg skupljanja otpada na zdravlje stanovništva i životnu sredinu, podstiče individualne potrošače na odgovorniji odnos prema otpadu i posmatranje otpada kao resurs,osnažuje kapacitete lokalne samouprave za pokrivanje celokupne teritorije organizivanim sakupljanjem i primarnom selekcijom otpada i omogućava opremanje zdravstvenih ustanova najsavremenijom opremom nezavisno od sopstvenih budžeta. Ovaj projekat je osnova za dugoročno uspostavljanje održivog sistema za upravljanje otpadom na lokalnom nivou ali i budućeg regiona.
Ovim projektom:

• smanjićemo količinu otpada koji se odlaže na lokalnoj deponiji i time produžiti životni vek deponije koju za sada opština mora da koristi(do izgradnje regionalne deponije po standardima EU), usporićemo iscrpljivanje prirodnih resursa i štetne emisije iz deponije čime ćemo sprečiti ugrožavanje zdravlja stanovništva

• edukovaćemo lokalno stanovništvo iz 8 mesnih zajednica opštine Paraćin o značaju primarne selekcije otpada na kućnom pragu i zaštiti životne sredine koja je propisna Zakonom o upravljanju otpadom

• Vršićemo kontinuiranu medijsku kampanju u opštini Paraćin o primarnoj selekciji otpada

• Prikupiće se selektovani otpad od stanovnika, koji će se reciklirati a dobijena sredstva upotrebiće se za kupovinu savremene medicinske opreme za SHMP,Dom zdravlja i Opštu bolnicu u Paraćinu

Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju količine otpada koji se odlaže na lokalnoj deponiji čime se sprečava gubitak resursa,finansijskih sredstava i energije a smanjuje rizik od negativnog uticaja na zdravlje stanovnika,zagađenje vodotokova,vazduha i zemljišta.

Specifični cilj je poboljšanje zdravlja ljudi i usluge zdravstvene zaštite kroz aktivno angažovanje stanovnika 8 mesnih zajednica opštine Paraćin(Donje Vidovo, Drenovac, Gornja Mutnica, Gornje Vidovo, Busilovac, Stubica, Svojnovo,Buljane) na primarnoj selekciji otpada na kućnom pragu.

Ciljnu grupu čine 7-8000 stanovnika u 8 mesnih zajednica opštine Paraćin(Donje Vidovo, Drenovac, Gornja Mutnica, Gornje Vidovo, Busilovac, Stubica, Svojnovo,Buljane) bez obzira na pol,uzras,versku i političku pripadnost.

Donator projekta: UNDP

Partneri na projektu:

  • UG „Agronomsko društvo Srbije“ ADS
  • UG „Inicijative mladih Opovo“ IMO

Projekat je krenuo sa realizacijom od 1.9.2018. godine i trajaće 8 meseci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *